certifikaty

Certifikáty

ISO 9001 - Politika jakosti firmy RECYDO ULEHLA, s.r.o.

Zavazujeme se plnit následující:
• Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volit jakost, která je nadřazena jiným kritériím jako základní předpoklad konkurenceschopnosti. Prohlubování důvěry zákazníků chápat jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity. Poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří pomoc očekávají nebo potřebují.
• Efektivně řešit rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků ve všech oblastech kde se firma pohybuje. Vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které umožní, v případě potřeby, společně pružně reagovat na požadavky zákazníka. Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používané technologie.
• Osobní odpovědností každého pracovníka firmy a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň. Produkovat jakost i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vynucovat na tom kdo dílčí část práce předává. Vytvořit kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k neustálému zlepšování jakosti.ISO 14001 - Environmentální politika

Středisko pozemních staveb firmy RECYDO ULEHLA, s.r.o. se při své činnosti – provádění staveb, jejich změn a odstraňování – zavazuje, že bude:

• trvale sledovat plnění všech relevantních zákonů, nařízení a správních rozhodnutí na ochranu životního prostředí,
• pravidelně monitorovat a vyhodnocovat účinky vlivů vlastních činností na životní prostředí,
• trvale předcházet znečišťování vody, půdy a vzduchu vlivem svých činností a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technické,
• trvale sledovat minimalizaci vzniku množství odpadů a nebezpečných odpadů z činnosti firmy,
• zvyšovat znalosti a dovednosti svých zaměstnanců v oblasti předcházení negativním vlivům činností firmy a snížení rizik vzniku mimořádných událostí,
• vyžadovat od svých obchodních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí
• komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou

V Brně dne 10.10.2005 Jiří ULEHLA Jednatel